billede

Ordinær generalforsamling 2022

Afholdt Dato: man. 23 maj 2022 Tid: kl.19:00Sted: Kunstbygningen Filosoffen, Filosofgangen 30


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Byforening Odense
mandag d. 23. maj kl 19.00 – 22.00 i Kunstbygningen Filosoffen, Filosofgangen 30.

Kl. 19.00- 20.00
Aftenens taler er arkitekt Anette Kold, afdelingschef for Byudvikling i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Om Anette Kold, som nu har været ansat et år, udtalte administrerende direktør i By og Kulturforvaltningen Morten Møller Iversen ved ansættelsen:
– ”Jeg glæder mig utroligt meget til, at Anette Kold bliver en del af Odense Kommune. Vi får en chef, som opfylder alle de ønsker og behov, vi har haft, og hun ved, hvad der skal til for at sikre kvalitet i byudviklingen lige fra arealudvikling, byplanlægning til infrastruktur og omdannelse af udsatte boligområder. Hun har den rette tilgang til at udvikle Odense med omtanke – og omsætte den markante investeringslyst til gode kvaliteter i hele byen. Desuden er hun uddannet arkitekt, så vi sætter også en stærk og relevant faglighed på pladsen”

Der vil være god mulighed for efterfølgende at stille spørgsmål til oplægget.

Kl. 20.00 – 20.20
Pause – vi byder på en forfriskning

Kl. 20.20 – 22.00
Generalforsamling i henhold til vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Aflæggelse af beretning for det forløbne foreningsår
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Forslag til budget for indeværende år
  7. Fastsættelse af medlemskontingent for de tre medlemstyper for det kommende kalenderår
  8. Valg af 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer, 2-4 suppleanter samt 2 revisorer
  9. Eventuelt


Bestyrelsens forslag til revidering af vedtægternes § 3 og § 4.


Nuværende vedtægter

§ 3: Generalforsamling
Stk. 5
Bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode er to år. På lige årstal vælges 4 medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

§ 4: Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen består på 7 medlemmer, der konstituerer med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Suppleanter har ligeledes møde- og taleret på bestyrelsesmøderne. Herudover har ”Plant et træ” ret til en repræsentant i bestyrelsen med møde- og taleret.

Ændringsforslag
Stk. 5
På lige årstal vælges som det første 1 kasserer og derefter 3 bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal vælges som det første 1 kasserer og derefter 3 bestyrelsesmedlemmer, kassereren er derfor på valg hvert år og indgår i bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 1
Bestyrelsen består på 7 medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Suppleanter har møde- og taleret på bestyrelsesmøderne.

Begrundelse
§3
stk.5
For at sikre, at foreningen til enhver tid har en kasserer, skal denne vælges før resten af bestyrelsen.

§4 stk.1
Da bestyrelsen har besluttet at gøre ’plant et træ’ til en opgave for Byforeningen, bortfalder den sidste sætning

________________

Ad. Pt. 8 Valg til bestyrelsen:
Lis Andreasen                      genopstiller
Paul Larsen                          genopstiller
Christian Trapp Schmidt      genopstiller ikke – her foreslår bestyrelsen Nicolas Fuhr
Erik Simonsen                      genopstiller

Suppleanter:
Andreas Isager                     genopstiller
Nicolas Fuhr                         genopstiller ikke – her foreslår bestyrelsen Christian Trapp Schmidt

Valg af revisorer:
Erik Clemmensen                genopstiller
Merete Jensen                     genopstillerKontigent skal være betalt før generalforsamlingen

 

Aktiviteter